Wat is een Pensioenknip?

Met de pensioenknip koopt u met uw beschikbare pensioenkapitaal op 2 verschillende momenten uw pensioen aan. Op pensioendatum koopt u een tijdelijk ouderdomspensioen aan tot 1 juli 2017. Dit is het eerste deel van de pensioenknip. Met het restant van het pensioenkapitaal koopt u uiterlijk 1 juli 2017 de levenslange gelijkblijvende vervolguitkering aan.

Bent u verplicht om gebruik te maken van de pensioenknip?

Neen, de pensioenknip is een tijdelijke extra mogelijkheid voor mensen die uiterlijk 1 januari 2017 hun pensioen moeten aankopen.

Waarom is de deelname aan de pensioenknip beperkt tot 1 januari 2017?

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is druk bezig om de huidige pensioenmogelijkheden te inventariseren en de mogelijkheden te onderzoeken. In het bijzonder het feit dat de pensioengerechtigde verplicht op één moment een direct ingaand levenslange pensioenuitkering moet aankopen. De verwachting is dat medio 2016 bekend zal zijn of er nieuwe wetgeving zal komen en hoe deze er uit komen te zien.

Voor wie is de pensioenknip bedoeld?

De rente is op dit moment laag. Dit betekent dat als u nu een levenlange uitkering moet aankopen de uitkering hoogstwaarschijnlijk een stuk lager is dan dat u  had verwacht. Om u in de gelegenheid te stellen om de aankoop van het levenslange pensioen gedeeltelijk uit te stellen is de pensioenknip, die een jaar geleden door de Staatssecretaris was afgeschaft, opnieuw open gesteld.

Voorwaarden om gebruik te maken van de pensioenknip

 • Uitsluitend beschikbaar voor consumenten van wie de pensioendatum vóór 1 januari 2017 ligt.
 • De regeling geldt niet voor polishouders die met de beschikbare pensioenkapitaal al een levenslang pensioen hebben aangekocht.
 • De regeling geldt niet voor polishouders die al gebruik hebben gemaakt van de vorige tijdelijke regeling pensioenknip (periode: 1 januari 2009 en 1 januari 2014)
 • Verzekeraars mogen een verzoek van een deelnemer om een pensioenknip aan te bieden niet weigeren.
 • Verzekeraars moeten de geïnteresseerde consument goed uitleggen wat de mogelijke voor- en nadelen zijn.
 • Uw opgebouwde pensioenkapitaal bedraagt minimaal € 10.000,-

Wat zijn de risico’s van een pensioenknip?

Uw pensioen vanaf 1 juli 2017 kan lager uitvallen dan wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van de pensioenknip. Hieronder de 3 belangrijkste oorzaken:

 1. De rente daalt in de periode tot 1 juli 2017 en uw resterende pensioenkapitaal blijft gelijk. Dit betekent dat u bij de aankoop van het restant levenslange ouderdomspensioen vanaf 1 juli 2017 een lager pensioen gaat ontvangen.
 2. Verzekeraars houden bij het afgeven van een tarief rekening met uw levensverwachting. Als in de periode tot 1 juli 2017 uw levensverwachting is gestegen en de verzekeraar de sterftetafels hierop heeft aangepast betekent dit een lagere pensioenuitkering. Immers, de verzekeraar zal op basis van de toegenomen levensverwachting (wij worden gemiddeld ouder), langer moeten uitkeren.
 3. U heeft uw resterende pensioenkapitaal tot 1 juli 2017 belegd en de rendementen vallen tegen en de rente is in de tussentijd niet gestegen. Dit betekent dat u bij de aankoop van het restant levenslange ouderdomspensioen vanaf 1 juli 2017 op basis van een lager beschikbaar pensioenkapitaal een lager pensioen gaat ontvangen.

Rekenvoorbeeld

Jan Pieterse is 65 jaar en heeft een pensioenkapitaal opgebouwd van € 100.000,-. Jan heeft een partner van 63 jaar. Jan kiest er voor om gebruik te maken van de pensioenknip. De pensioenknip bestaat uit een eerste uitkeringsduur van 2 jaar en na 2 jaar wordt met de beschikbare waarde een levenslange vervolguitkering aangekocht. Bij een huidige rekenrente van circa 0,5% ontvangt Jan gedurende de eerste 2 jaar:

Deel 1

Tijdelijke uitkering: € 360,00 bruto per maand
Tijdelijk partnerpensioen: € 252,00 bruto per maand
De benodigde koopsom voor de aankoop van de 2-jarige pensioenuitkering bedraagt: € 9.000,00

Het resterende pensioenkapitaal wordt gedurende 2 jaar uitgesteld bij een verzekeraar. Het te behalen gegarandeerde rendement tijdens deze korte uitstelduur bedraagt op dit moment bij verzekeraars 0%.

Restant koopsom bedraagt: € 91.000,00
Waarde na 2 jaar: € 91.000,00 (rendement: 0,0%)

Deel 2

In de tussenliggende uitstelperiode kunnen er wijzigingen optreden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de aan te kopen levenslange vervolguitkering. Hieronder 3 mogelijke scenario's:

Scenario I. Het Negatief resultaat wordt behaald indien:

 1. De levenslange rente in de tussentijd is gedaald naar 0%. Effect: -5%, of;
 2. De sterftetafel van de verzekeraar wordt tussentijds aangepast met een 3 jaar hogere leeftijdsverwachting. Effect: -14%

Scenario II. Het Break-even resultaat wordt bereikt indien:

 1. Het netto beleggingsresultaat minimaal 1% per jaar bedraagt, of;
 2. De levenslange rente minimaal 0,2% stijgt

Scenario III. Het Positief resultaat wordt behaald indien:

 1. Het netto behaalde beleggingsresultaat 5% per jaar bedraagt. Effect: +8% of;
 2. De levenslange rente in de tussentijd met 1% is gestegen. Effect: +10%

Conclusie

Als Jan gebruik maakt van de pensioenknip is de hoogte van het aan te kopen levenslange pensioen na 2 jaar afhankelijk van een aantal variabelen. Hierdoor is het op voorhand aangeven voor welke optie Jan moet kiezen moeilijk en zal Jan moeten uitgaan van aannames. Vooral de mogelijke tussentijdse aanpassing door de verzekeraars van de sterftetafels krijgt op dit moment veel te weinig aandacht terwijl de gevolgen voor de consument (erg) groot kunnen zijn.

Tip: Heeft u meerdere pensioenpolissen die in dezelfde periode de einddatum bereiken? U kunt de beschikbare pensioenkapitalen bundelen en met dit beschikbare pensioenkapitaal een uitkeringsscenario doorrekenen.

Pensioenknip en partnerpensioen

Als u samen woont of getrouwd bent koopt u op uw pensioendatum tegelijkertijd met het tijdelijke ouderdomspensioen ook een risicodekking voor het partnerpensioen aan. In dat geval ontvangt uw partner, als u onverhoopt vóór 1 juli 2017 komt te overlijden, een tijdelijk partnerpensioen. Als u op 1 juli 2017 nog in leven bent, vervalt dit partnerpensioen. Bij de aankoop van het restant levenslange ouderdomspensioen vanaf 1 juli 2017 koopt u een nieuw partnerpensioen aan.

Andere manieren om de uitkeringshoogte van uw pensioenuitkering te verhogen:

Veel gestelde vragen

Nee, u koopt tot uiterlijk 1 juli 2017 een tijdelijk ouderdomspensioen aan. Vanaf 1 juli 2017 koopt u van het resterende pensioenkapitaal een levenslange pensioenuitkering.

Jhet meeverzekeren van een partnerpensioen is afhankelijk van uw pensioenregeling. In principe is het mogelijk om het partnerpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Houdt u er hierbij wel rekening mee dat de partner hier schriftelijk mee akkoord moet gaan.

Of u in de tussenliggende periode kan beleggen en op basis van welk risicoprofiel is in de meeste gevallen afhankelijk van het feit of u in de opbouwfase ook al heeft belegd. Het kan zijn dat de bestaande pensionuitvoerder akkoord gaat met een voortzetting van de belegging tot 1 juli 2017. Houdt u er hierbij wel rekening mee dat de kans bestaat dat de huidige pensioenuitvoerder van u verlangt dat u voor een defensieve belegging kiest.

ja, zolang er sprake is van een premie- of kapitaalovereenkomst

Vragen?

Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

Meer informatie