Nieuw regime lijfrente

Polis gesloten Storting methode
Op of na 16 oktober 1990 Premie gespreid betaald
Op of na 1 januari 1992 Koopsom (bedrag ineens)

Maximale uitkeringshoogte lijfrentebedragen

Maximale jaaruitkering overbruggingslijfrente € 63.288,- (cijfers 2024)
Maximale jaaruitkering tijdelijke oudedagslijfrente € 26.463,- (cijfers 2024)

Mogelijkheden voor nieuw regime polissen

Wat u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal kunt, hangt af van de datum waarop de polis tot stand is gekomen. Door verschillende fiscale aanpassingen is er een onderscheid tussen oud regime en nieuw regime polissen. Een nieuw regime lijfrenteverzekering kan worden gebruikt als oudedagsvoorziening.

U hebt een zogenaamde nieuw regime polis, als de polis:

 • tegen koopsom tot stand is gekomen na 1 januari 1992*
 • tegen premiebetaling is gesloten na 16 oktober 1990*
 • tegen premiebetaling is gesloten vóór 16 oktober 1990 én waarvan de premie na deze datum is verhoogd

* inclusief polissen tot stand gekomen na 1 januari 2001 (IB 2001)

Met een nieuw regime lijfrentepolis, hebt u twee bestemmingsmogelijkheden. Daarbij kunt u kiezen voor één van deze opties, maar u kunt ze ook combineren. Zo kunt u nu al een deel van uw lijfrentekapitaal tot uitkering laten komen en de rest op een later tijdstip, zodat het resterende bedrag kan blijven aangroeien.

Vraag Mogelijk
Uitkering ineens/afkoop mogelijk? Nee
Mogelijkheid tot schenken? Nee
Kan ik een uitkering ontvangen? Ja
Kan ik de polis uitstellen? Ja
Voortzetten in een bancair product mogelijk? Ja
Voortzetten in een verzekering mogelijk? Ja

Uw mogelijkheden:

 1. Einddatum verlengen
 2. Aankoop direct ingaande lijfrente

1. Einddatum verlengen

Redenen:

 • U hebt op dit moment nog geen aanvulling op uw inkomen nodig.
 • U vindt de huidige rente te laag en wacht op ‘betere tijden’ om uw polis tot uitkering te laten komen.
 • U hebt meerdere polissen en u wilt alle polissen op dezelfde datum tot uitkering laten komen, zodat u tegen die tijd één direct ingaande lijfrente kunt aankopen. Daarmee bespaart u flink op de administratiekosten.

Vorm:
U kunt het vrijkomende kapitaal onderbrengen bij Aanbieder waarbij u uit een aantal lijfrenteoplossingen kunt kiezen.

Fiscaal:
U hoeft nu nog niet af te rekenen met de fiscus en u behoudt de fiscale rechten die u nu hebt.

2. Aankoop direct ingaande lijfrente

Redenen:

 • U wilt vanaf dit moment uw inkomen verhogen of aanvullen.
 • U wilt in de eerste jaren van uw pensioen een aanvullend inkomen.

Vorm:
U stort uw lijfrentekapitaal bij een aanbieder en kiest voor een tijdelijke of levenslange lijfrente, voor één of twee verzekerden, op basis van garantie.
Fiscaal:
U betaalt belasting over de lijfrente-uitkeringen. De aanbieder is inhoudingsplichtig en keert de uitkering netto aan u uit. We noemen dit een voorheffing; indien de aanbieder te veel of te weinig inhoudt wordt dit gecorrigeerd tijdens uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

De hoogte van uw uitkering wordt vastgesteld aan de hand van scherpe marktrentes op het moment dat u de verzekering afsluit. Is de rente relatief laag dan kan het verstandig zijn, voor zover de fiscale regels dit toestaan, de uitkering uit te stellen in de verwachting dat de rente later hoger is. Informeer bij de servicedesk van 123lijfrente.nl naar de slimste strategie! Tel: 085-888 4070.

Overbruggingslijfrente

Als u een lijfrentepolis hebt die vóór 1 januari 2006 is gesloten, kunt u voor de tot 1 januari 2006 opgebouwde waarde kiezen voor een overbruggingslijfrente waarmee u uitkeringen ontvangt tot uw pensioen. Indien voor de betreffende lijfrentepolis per 1 januari 2006 geen premie meer wordt voldaan, mag de volledige waarde van deze polis voor een overbruggingslijfrente worden aangewend. De einddatum van deze lijfrente is uiterlijk het kalenderjaar waarin u 65 jaar wordt, u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt of uw pensioenregeling tot uitkering komt. De hoogte van de uitkering is gebonden aan een wettelijk maximum per jaar. Eventueel in 2006 betaalde en in de aangifte over 2005 opgenomen premie is hierbij buiten beschouwing gelaten.

Tijdelijke of levenslange oudedagslijfrente

Met een tijdelijke oudedagslijfrente bepaalt u zelf, met een minimum van 5 jaar, het aantal jaren dat u een periodieke uitkering ontvangt. De hoogte van de uitkering is gebonden aan een wettelijk maximum per jaar (€ 24.168,- in 2023). De uitkering mag op z’n vroegst ingaan in het jaar waarin u de leeftijd van 65 jaar bereikt of in het jaar waarin u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Als u nog premie heeft betaald na 31-12-2013, dan moet u tevens rekening houden met uw AOW-leeftijd. Als u nog geen uitkering wilt ontvangen, dan mag de uitkering tot uiterlijk 5 jaar worden uitgesteld na het jaar waarin u AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Als u kiest voor een levenslange uitkering dan is de ingangsdatum vrij te bepalen (bijvoorbeeld op 63-jarige leeftijd), echter maximaal 5 jaren na het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Voor een levenslange uitkering geldt geen maximumuitkering per jaar.

Wat is nog meer bepalend voor uw keuze?

 

De hoogte van uw lijfrente-uitkering

Het bedrag van uw lijfrente-uitkering hangt af van een aantal factoren:

 • De duur van de uitkering: tijdelijk of levenslang. - Hoe korter de gekozen periode, hoe groter de uitkeringen.
 • De leeftijd en het geslacht (sterftekans) van de verzekerde. - Hoe hoger de sterftekans, hoe groter de uitkeringen.
 • De rentestand op het moment van aankoop. - Hoe hoger de rentestand, hoe groter de uitkeringen.
 • De vraag of de lijfrente op één of twee levens wordt afgesloten. - Een lijfrente op één leven geeft een grotere uitkering dan een lijfrente op twee levens.
 • Een gelijkblijvende uitkering, dan wel jaarlijks stijgend met een bepaald percentage. - Een jaarlijks stijgende lijfrente begint op een lager uitkeringsniveau dan de gelijkblijvende lijfrente.
 
Lijfrente op één of twee levens?

Een lijfrente is verbonden aan het leven van de verzekerde. Zodra de verzekerde komt te overlijden stopt de uitkering. Veel partners sluiten daarom een lijfrente op beide levens zodat de achterblijvende partner de huidige levensstijl kan handhaven. De uitkering eindigt dan met het overlijden van de langstlevende partner. Bij een lijfrente op basis van twee levens hebt u meerdere mogelijkheden voor de hoogte van de uitkering voor de langstlevende partner.

Contraverzekering

Wilt u dat na het overlijden van de verzekerde(n) het resterende kapitaal beschikbaar blijft voor nabestaanden, dan kunt u kiezen voor een aanvullende contraverzekering op uw lijfrenteverzekering. Uw nabestaanden ontvangen dan bij uw overlijden een bedrag ineens. Hebt u een direct ingaande lijfrente op twee levens afgesloten, dan ontvangen uw nabestaanden het restkapitaal pas na het overlijden van de langstlevende partner.

Bancair of verzekeren?

Sinds 1 januari 2008 is het voor beleggingsinstellingen ook mogelijk om fiscaal gefaciliteerde producten aan te bieden. Dit betekent voor u een ruimere keuze aan mogelijkheden. Hou er echter rekening mee dat er met betrekking tot de mogelijkheden verschillen bestaan tussen de verzekeringsvariant en de bancaire oplossing.

Hieronder heeft 123lijfrente.nl voor u de belangrijkste verschillen en overeenkomsten inzichtelijk gemaakt:

Onderwerp Verzekeringen Bancaire oplossingen
Looptijd van het product Tijdelijk en levenslange duur is mogelijk; Alleen tijdelijk
Minimale uitkeringsduur Afhankelijk van de leeftijd / minimaal 2 jaar Minimale uitkeringsduur bedraagt 5 jaar
Bij faillissement aanbieder In principe geld kwijt Valt buiten het faillissement
Blijven verschillende fiscaal regimes behouden? ja Neen, alles wordt nieuw regime
Wat gebeurt er met mijn geld bij overlijden? Naar de begunstigde op de polis, anders sterftewinst maatschappij. Oplossing is door te kiezen voor een contraverzekering Uitkeringen gaan gewoon door en komen toe aan de erfgenamen