Pensioen (Pensioenwet en eigen beheer)

Ook voor uw pensioenkapitaal zijn er verschillende mogelijkheden. Het gaat hier dan om pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd in Eigen Beheer (als directeur grootaandeelhouder), bij uw (ex-)werkgever (als werknemer) of pensioenkapitaal dat u door echtscheiding van uw ex-partner ter beschikking krijgt. Als het opgebouwde pensioenkapitaal op de pensioendatum vrijkomt, moet u een levenslange pensioenuitkering kopen. Heel belangrijk hierbij is de actuele rente op het moment van aankopen van de uitkering. Een lage rentestand zal een aanzienlijk lagere uitkering bieden dan een hoge rente. Als u een flexibele datum kunt kiezen voor het ingaan van uw pensioen, kunt u hier wellicht rekening mee houden. Om uw uitkering af te stemmen op uw inkomensbehoefte, kunt u binnen de levenslange uitkering gedurende een bepaalde periode een hogere uitkering ontvangen. De verhouding tussen de ‘hoge’ en ‘lagere’ uitkering mag afhankelijk van uw pensioentoezegging maximaal 100:75 bedragen. In sommige pensioenregelingen is uitruil toegestaan (u levert nabestaandenpensioen in voor een hoger levenslang ouderdomspensioen). Ook behoort een jaarlijks stijgende pensioenuitkering vaak tot de mogelijkheden.

Tip: Wilt u direct voor u de uitkomst van een hoog/laag berekening weten? Neem dan contact met ons op. Tel: 085-888 4070.
De uitkering dient in te gaan op de pensioendatum en uiterlijk op uw 70ste verjaardag.

 

Uw mogelijkheden:

 • Uw pensioendatum ligt nog in de toekomst: u kiest voor een uitgestelde pensioenuitkering
 • U gaat nu met pensioen: u kunt alleen kiezen voor een direct ingaande levenslange uitkering op basis van garantie.
Vraag Mogelijk
Uitkering ineens/afkoop mogelijk? Nee
Mogelijkheid tot schenken? Nee
Kan ik een uitkering ontvangen? Ja
Kan ik de polis uitstellen? Ja
Voortzetten in een bancair product mogelijk? Nee
Voortzetten in een verzekering mogelijk? Ja

Fiscaal: u betaalt belasting over de pensioen-uitkeringen.

De hoogte van uw uitkering wordt vastgesteld aan de hand van scherpe marktrentes op het moment dat u de verzekering afsluit. Is de rente relatief laag dan kan het verstandig zijn, voor zover de fiscale regels dit toestaan, de uitkering uit te stellen in de verwachting dat de rente later hoger is. Informeer bij de servicedesk van 123lijfrente.nl naar de slimste strategie! Tel: 085-888 4070.

Wat is nog meer bepalend voor uw keuze?

De hoogte van uw pensioen-uitkering

Het bedrag van uw pensioen-uitkering hangt af van een aantal factoren:

 • De duur van de uitkering: bij pensioen is dat levenslang.
 • De leeftijd en het geslacht (sterftekans) van de verzekerde.
  - Hoe hoger de sterftekans, hoe groter de uitkeringen.
 • De rentestand op het moment van aankoop
  - Hoe hoger de rentestand, hoe groter de uitkeringen.
 • De vraag of het pensioen op één of twee levens wordt afgesloten.
  - Een pensioen op één leven geeft een grotere uitkering dan een pensioen op twee levens.
 • Een gelijkblijvende uitkering, dan wel jaarlijks stijgend met een bepaald percentage.
  - Een jaarlijks stijgende pensioen-uitkering begint op een lager uitkeringsniveau dan de gelijkblijvende pensioen-uitkering.
 

Pensioen op één of twee levens?

Een pensioen is verbonden aan het leven van de verzekerde. Zodra de verzekerde komt te overlijden stopt de uitkering. Veel partners sluiten daarom een pensioen op beide levens zodat de achterblijvende partner de huidige levensstijl kan handhaven. De uitkering eindigt dan met het overlijden van de langstlevende partner. Bij een pensioen op basis van twee levens hebt u meerdere mogelijkheden voor de hoogte van de uitkering voor de langstlevende partner.

Contraverzekering

Wilt u dat na het overlijden van de verzekerde(n) het resterende kapitaal beschikbaar blijft voor nabestaanden, dan kunt u kiezen voor een aanvullende contraverzekering op uw pensioen-verzekering. Uw nabestaanden ontvangen dan bij uw overlijden een bedrag ineens. Hebt u een pensioen op twee levens afgesloten, dan ontvangen uw nabestaanden het restkapitaal pas na het overlijden van de langstlevende partner.

Bancair of verzekeren?

Het is niet mogelijk om een pensioen uit te laten keren door een beleggingsinstelling. De looptijd moet per definitie levenslang en gegarandeerd zijn en hierin voorziet een bancaire oplossing niet.

Afkoopregeling "kleine" pensioenen

Er is een afkoopregeling mogelijk indien de totale bruto uitkering niet meer bedraagt dan € 520,35 (cijfers 2022) per jaar. Let op: vanaf 2019 gelden er nieuwe regels voor de afkoop van een "klein" pensioen. Voor meer aanvullende informatie verwijzen we u graag naar de website van Autoriteit Financiële Markten (AFM).