Stakingswinst

Als u als zelfstandig ondernemer uw onderneming staakt, hebt u recht op een aanvullende lijfrentepremieaftrek. De hoogte hangt af van specifieke omstandigheden zoals uw leeftijd en de hoogte van de gerealiseerde stakingswinst. Bij staking van uw onderneming kunt u de stakingswinst onderbrengen in een lijfrenteverzekering. Daarmee stelt u belastingheffing uit tot het moment dat u de uitkeringen ontvangt. Tot die tijd kunt u profiteren van belastingvrije vermogensopbouw in box 1. Het opgebouwde vermogen kunt u, afhankelijk van uw eigen wensen, omzetten in één of meerdere lijfrenten. Daarbij hebt u de mogelijkheid om tot een bepaald bedrag uw kapitaal om te zetten in een direct ingaande lijfrente en voor het restantbedrag een lijfrente te kopen die pas na verloop van tijd ingaat. Zo kunt u uw inkomen over een langere periode plannen. De lijfrente dient uiterlijk in te gaan in het kalenderjaar waarin u 70 jaar wordt, tenzij u uw onderneming na deze leeftijd staakt. De overige regelgeving is overeenkomstig het nieuw regime.

De extra ruimte aan lijfrentepremie-aftrek bij ondernemers die hun onderneming of een gedeelte van hun onderneming staken bedraagt maximaal:

Situatie Extra Lijfrentepremieaftrek
(cijfers 2022)
Overdrachten door ondernemers van 61 jaar en 7 maanden of ouder € 480.686
Overdrachten door invalide ondernemers € 480.686
Het staken van de onderneming door overlijden € 480.686
Overdrachten door ondernemers tussen 51 en 7 maanden en 61 jaar en 7 maanden € 240.352
Overdrachten door ondernemers indien de lijfrente-uitkeringen direct ingaan € 240.352
In de overige gevallen € 120.183

Deze vrijstellingen worden verminderd met:

 • De waarde van de aanspraken uit een (verplichte) beroepspensioenregeling;
 • De waarde van de aanspraak op een IOAZ-uitkering of een bedrijfsbeëindigingvergoeding;
 • Het bedrag van de fiscale oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar;
 • Alle betaalde lijfrentepremies in voorafgaande jaren op grond van de tweede, derde en de vierde tranche en eventueel eerder benut hebben van een deel van dezelfde vijfde tranche;
 • Betaalde premies voor lijfrentecontracten voor 1 januari 1992.

Mogelijkheden voor Stakingswinst

 • U hebt nu een aanvulling op uw inkomen nodig: u kiest voor een direct ingaande lijfrente
 • U hebt nu een gedeeltelijke aanvulling op uw inkomen nodig: u kiest voor een combinatie van een direct ingaande lijfrente en een uitgestelde lijfrente
 • U hebt nu geen aanvulling op uw inkomen nodig: u kiest voor een uitgestelde lijfrente
Vraag Mogelijk
Uitkering ineens/afkoop mogelijk? Nee
Mogelijkheid tot schenken? Nee
Kan ik een uitkering ontvangen? Ja
Kan ik de polis uitstellen? Ja
Voortzetten in een bancair product mogelijk? Ja
Voortzetten in een verzekering mogelijk? Ja

Uw mogelijkheden:

 1. Einddatum verlengen
 2. Aankoop direct ingaande lijfrente
1. Einddatum verlengen

Redenen:

 • U hebt op dit moment nog geen aanvulling op uw inkomen nodig.
 • U vindt de huidige rente te laag en wacht op ‘betere tijden’ om uw polis tot uitkering te laten komen.
 • U hebt meerdere polissen en u wilt alle polissen op dezelfde datum tot uitkering laten komen, zodat u tegen die tijd één direct ingaande lijfrente kunt aankopen. Daarmee bespaart u flink op de administratiekosten.

Vorm:
U kunt het vrijkomende kapitaal onderbrengen bij Aanbieder waarbij u uit een aantal lijfrenteoplossingen kunt kiezen.

Fiscaal:
U hoeft nu nog niet af te rekenen met de fiscus en u behoudt de fiscale rechten die u nu hebt.

2. Aankoop direct ingaande lijfrente

Redenen:

 • U wilt vanaf dit moment uw inkomen verhogen of aanvullen.
 • U wilt in de eerste jaren van uw pensioen een aanvullend inkomen.

Vorm:
U stort uw lijfrentekapitaal bij een aanbieder en kiest voor een tijdelijke of levenslange lijfrente, voor één of twee verzekerden, op basis van garantie.
Fiscaal:
U betaalt belasting over de lijfrente-uitkeringen.

De hoogte van uw uitkering wordt vastgesteld aan de hand van scherpe marktrentes op het moment dat u de verzekering afsluit. Is de rente relatief laag dan kan het verstandig zijn, voor zover de fiscale regels dit toestaan, de uitkering uit te stellen in de verwachting dat de rente later hoger is. Informeer bij de servicedesk van 123lijfrente.nl naar de slimste strategie! Tel:085 888 4070.

Overbruggingslijfrente

Als u een lijfrentepolis hebt die vóór 1 januari 2006 is gesloten, kunt u voor de tot 1 januari 2006 opgebouwde waarde kiezen voor een overbruggingslijfrente waarmee u uitkeringen ontvangt tot uw pensioen. Indien voor de betreffende lijfrentepolis per 1 januari 2006 geen premie meer wordt voldaan, mag de volledige waarde van deze polis voor een overbruggingslijfrente worden aangewend*. De einddatum van deze lijfrente is uiterlijk het kalenderjaar waarin u 65 jaar wordt of uw pensioenregeling tot uitkering komt. De hoogte van de uitkering is gebonden aan een wettelijk maximum per jaar. * Eventueel in 2006 betaalde en in de aangifte over 2005 opgenomen premie is hierbij buiten beschouwing gelaten.

Tijdelijke of levenslange oudedagslijfrente

Met een tijdelijke oudedagslijfrente bepaalt u zelf, met een minimum van 5 jaar, het aantal jaren dat u een periodieke uitkering ontvangt. De hoogte van de uitkering is gebonden aan een wettelijk maximum per jaar. De uitkering mag op z’n vroegst ingaan in het kalenderjaar waarin u de leeftijd van 65 jaar bereikt en uiterlijk in het kalenderjaar dat u 70 jaar wordt. Als u tot uw overlijden een aanvulling op uw inkomen wenst, kiest u voor een levenslange oudedagslijfrente. De uitkering kan dan op ieder door u gewenst moment ingaan, maar uiterlijk in het kalenderjaar dat u de leeftijd van 70 jaar bereikt.

Als u voor een uitgestelde lijfrente met overlijdensuitkering kiest en u overlijdt voor het einde van de looptijd, dan ontvangen uw nabestaanden een nabestaandenlijfrente. De periodieke uitkeringen gaan dan in beginsel direct in na het overlijden van de verzekeringnemer of de partner. Een uitkering aan directe familieleden van de verzekeringnemer stopt bij het overlijden van de gerechtigde of uiterlijk op de 30ste verjaardag. De uitkering voor de overgebleven partner mag tijdelijk zijn. Ook als u een direct ingaande oud of nieuw regime lijfrente-uitkering aankoopt, kunt u met een nabestaandenlijfrente er voor zorgen dat uw partner een periodieke uitkering ontvangt. De uitkering gaat direct in na het overlijden en kan bijvoorbeeld variëren van 70% tot 100% van de oorspronkelijke uitkering.

De hoogte van uw lijfrente-uitkering

Het bedrag van uw lijfrente-uitkering hangt af van een aantal factoren:

 • De duur van de uitkering: tijdelijk of levenslang.
  - Hoe korter de gekozen periode, hoe groter de uitkeringen.
 • De leeftijd en het geslacht (sterftekans) van de verzekerde.
  - Hoe hoger de sterftekans, hoe groter de uitkeringen.
 • De rentestand op het moment van aankoop.
  - Hoe hoger de rentestand, hoe groter de uitkeringen.
 • De vraag of de lijfrente op één of twee levens wordt afgesloten.
  - Een lijfrente op één leven geeft een grotere uitkering dan een lijfrente op twee levens.
 • Een gelijkblijvende uitkering, dan wel jaarlijks stijgend met een bepaald percentage.
  - Een jaarlijks stijgende lijfrente begint op een lager uitkeringsniveau dan de gelijkblijvende lijfrente.

Maximale uitkeringshoogte lijfrentebedragen

Maximale jaaruitkering overbruggingslijfrente € 63.288,00 (cijfers 2021)
Maximale jaaruitkering tijdelijke oudedagslijfrente € 22.443,00 (cijfers 2021)

Lijfrente op één of twee levens?

Een lijfrente is verbonden aan het leven van de verzekerde. Zodra de verzekerde komt te overlijden stopt de uitkering. Veel partners sluiten daarom een lijfrente op beide levens zodat de achterblijvende partner de huidige levensstijl kan handhaven. De uitkering eindigt dan met het overlijden van de langstlevende partner. Bij een lijfrente op basis van twee levens hebt u meerdere mogelijkheden voor de hoogte van de uitkering voor de langstlevende partner.

Contraverzekering

Wilt u dat na het overlijden van de verzekerde(n) het resterende kapitaal beschikbaar blijft voor nabestaanden, dan kunt u kiezen voor een aanvullende contraverzekering op uw lijfrenteverzekering. Uw nabestaanden ontvangen dan bij uw overlijden een bedrag ineens. Hebt u een direct ingaande lijfrente op twee levens afgesloten, dan ontvangen uw nabestaanden het restkapitaal pas na het overlijden van de langstlevende partner.

Bancair of verzekeren?

Sinds 1 januari 2008 is het voor beleggingsinstellingen ook mogelijk om fiscaal gefaciliteerde producten aan te bieden. Dit betekent voor u een ruimere keuze aan mogelijkheden. Houdt er echter rekening mee dat er met betrekking tot de mogelijkheden verschillen bestaan tussen de verzekeringsvariant en de bancaire oplossing.

Hieronder heeft 123lijfrente.nl voor u de belangrijkste verschillen en overeenkomsten inzichtelijk gemaakt:

Onderwerp Verzekeringen Bancaire oplossingen
Looptijd van het product Tijdelijk en levenslange duur is mogelijk; Alleen tijdelijk
Minimale uitkeringsduur Afhankelijk van de leeftijd / minimaal 1 jaar Minimale uitkeringsduur bedraagt 5 jaar
Bij faillissement aanbieder In principe geld kwijt Valt buiten het faillissement
Blijven verschillende fiscaal regimes behouden? ja Neen, alles wordt nieuw regime
Wat gebeurt er met mijn geld bij overlijden? Naar de begunstigde op de polis, anders sterftewinst maatschappij. Oplossing is door te kiezen voor een contraverzekering Uitkeringen gaan gewoon door en komen toe aan de erfgenamen
Levert een polis meer op dan een bancaire lijfrente? Vergelijk nu op 123lijfrente.nl!