Begrippenlijst

In een aantal gevallen is het mogelijk om in plaats van het ontvangen van een periodieke uitkering de waarde van een polis geheel of gedeeltelijk af te kopen. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van het fiscale regime.

Teneinde de keuzemogelijkheden voor de consumenten te vergroten is het per 1 januari 2008 ook mogelijk om uw lijfrente of gouden handdruk onder te brengen bij een bank. Op de site van 123lijfrente.nl kunt u de aanbieders op basis van actuele rentetarieven met elkaar vergelijken.

De begunstigde is volgens de polisredactie de rechthebbende van de uitkering.

Dit is een uitkering waarbij de hoogte van de uitkering afhankelijk is van de behaalde rendementen op basis van de beleggingen waarin is geïnvesteerd. De hoogte van de uitkeringen zijn hierbij niet gegarandeerd.

Voor mensen die in het buitenland wonen is het in veel gevallen mogelijk om aldaar de uitkeringen te ontvangen en te laten belasten in het land waar men woonachtig is. 123lijfrente.nl heeft een speciaal buitenlandservicepakket ontwikkeld. Zie voor aanvullende informatie de homepage of neem contact op met de servicedesk van 123lijfrente.nl.

Bij het afsluiten van een contraverzekering wordt er in het geval van overlijden een bedrag uitgekeerd aan uw nabestaanden (lees: de begunstigden op de polis). Vaak wordt een contraverzekering gekoppeld aan een direct ingaande lijfrente. Indien de premie ten behoeve van de contraverzekering door iemand anders dan de verzekerde wordt betaald is de uitkering na overlijden in principe vrijgesteld van successie.

Hieronder wordt verstaan dat u uw polis, gouden handdruk of ander fiscaal regime direct afrekent met de fiscus.

Dit is een polis of bankrekening waaruit gedurende een vooraf afgesproken termijn (bijvoorbeeld per maand) een bruto uitkering plaats vindt.

Dit is een vaste uitkering die op basis van de dan geldende rente is aangekocht en waarbij de aanbieder zich verplicht om de uitkering gedurende de afgesproken looptijd niet in hoogte aan te passen. Op de site van 123lijfrente.nl kunt u de aanbieders van gegarandeerde uitkeringen op basis van actuele rentetarieven met elkaar vergelijken.

Is een financiële schadeloosstelling die vaak wordt vast gesteld in het geval van een ontslag. De gouden handdruk wordt uitgekeerd ter vervanging van gederfd inkomen of te derven inkomen.

Is een bedrag dat u in één keer in een verzekering of bankrekening investeert.

Aanspraak op een reeks vaste periodieke uitkeringen, die uiterlijk bij overlijden eindigt. De aanspraak is afhankelijk van het leven van één of meerdere personen.

Deze lijfrente is bedoeld voor de verzorging van nabestaanden. De lijfrente kan uitsluitend ingaan na het overlijden van de 1e verzekerde of na de dood van de partner. Alleen in het geval van ANW hoeft de lijfrente niet meteen na overlijden in te gaan. De ingangsdatum kan ook opgeschoven worden naar het tijdstip waarop het jongste kind 18 wordt. Als de lijfrente wordt uitgekeerd aan de kinderen, moet de uitkering eindigen bij hun overlijden of anders uiterlijk op hun 30e verjaardag.

Er is sprake van een nieuw regime lijfrente indien: De koopsompolis is gesloten ná 01-01-1992 of de premiepolis is afgesloten op of ná 16-10-1990.

Er is sprake van een oud regime lijfrente indien: De koopsompolis is gesloten vóór 01-01-1992 of de premiepolis is afgesloten vóór 16-10-1990.

Is een levenslange lijfrente waarbij de verzekerde, verzekeringnemer en de begunstigde van de uitkeringen dezelfde persoon is. De uitkering moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin men 70 jaar wordt.

Is een periodieke regelmatige betaling in bijvoorbeeld een verzekering of bankrekening.

In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk om de premies (koopsom of periodieke betaling) in aftrek te brengen op uw inkomen (box 1). Dit kan bijvoorbeeld indien u een aantoonbaar pensioentekort heeft.

De stakingswinst is een waarde die ontstaat bij het gedeeltelijk of geheel staken (lees: verkopen) van een onderneming. De stakingswinst wordt gevormd door het verschil tussen de werkelijke- en de fiscale boekwaarde van de onderneming. Zie voor aanvullende informatie de fiscale informatie op de site van 123lijfrente.nl.

Dit betekent dat er minimaal 1% risico moet bestaan dat een lijfrente eindigt door overlijden van de verzekerde. De minimum looptijd van een lijfrenteverzekering is daarom afhankelijk van uw leeftijd. Hoe jonger u bent hoe kleiner de kans dat u vroegtijdig komt te overlijden des te langer de looptijd van de verzekering moet zijn.

Deze vorm van lijfrente wordt meestal gebruikt om een tijdelijk hoger inkomen te realiseren. De lijfrente komt toe aan diegene die de premie destijds in aftrek heeft gebracht op zijn/haar inkomen. De uitkeringsduur bedraagt minimaal vijf jaar en is aan een jaarlijks maximum gebonden. De uitkering eindigt bij het overlijden van de belastingplichtige.

Dit is een uitkering die pas na een van te voren afgesproken periode gedurende een bepaalde termijn gaat uitkeren. U stelt de uitkering hierbij dus nog even uit.

Dit is de persoon op wiens leven een overeenkomst is gesloten.

Dit is de “eigenaar” van de polis en vaak ook de persoon die de premie(s) afdraagt.

Op expiratiedatum van uw huidige verzekering of rekening bestaat er in veel gevallen de mogelijkheid om met het dan aanwezige kapitaal te gaan shoppen. Op de site van 123lijfrente.nl kunt u de aanbieders op basis van actuele rentetarieven met elkaar vergelijken. Of u wel of niet mag gaan shoppen met het kapitaal is mede afhankelijk van het van toepassing zijnde fiscale regime.

Voluit geschreven betekent dit de Wet op Financieel Toezicht. De Wft is op 1 januari 2007 ingevoerd en heeft zich ten doel gesteld om de financiële sector inzichtelijker, doel- en marktgericht te maken.

U heeft bij een vrijkomende lijfrente, vanaf de einddatum van het huidige contract, de tijd tot 31 december van het daar op volgende kalenderjaar. Valt uw lijfrente bijvoorbeeld op 2 augustus 2021 vrij? Dan heeft u tot 31 december 2022 de tijd om de nieuwe bestemming van uw lijfrente te bepalen.

 

Waarom 123lijfrente.nl?

 

123lijfrente.nl in het nieuws

Klant 123lijfrente.nl met 'keurslijfpensioen' te gast bij Tros RADAR

De Telegraaf: '123lijfrente.nl is de beste optie'

Elsevier Magazine: '123lijfrente.nl helpt polishouders bij het zoeken naar het beste bod.'

Meer nieuws