Start hier direct met vergelijken

Vragen?  085 888 4070 

  Wat is pensioen?

  Pensioen is het inkomen wat u ontvangt als u stopt met werken. Pensioen kan ook eerder worden uitgekeerd. Denkt u hierbij aan pensioenuitkering bij arbeidsongeschiktheid en een pensioenuitkering bij overlijden. Uw pensioen bestaat uit twee delen:

  • Pensioenopbouw; Gedurende deze periode wordt uw pensioen opgebouwd
  • Pensioenuitkering; bij het bereiken van uw pensioengerechtigde leeftijd ontvangt u levenslang een pensioenuitkering. Afhankelijk van uw pensioenregeling weet u van te voren hoe hoog de bruto pensioenuitkering bedraagt. Er bestaan ook regelingen waarbij de waarde van het pensioen tijdens de opbouwperiode wordt bepaald door het behaalde rendement op beleggingen. In dit laatste geval is er vaak sprake van een pensioenpolis bij een verzekeraar en kunt u op einddatum van de opbouwperiode gaan shoppen met het opgebouwde pensioenkapitaal. Men noemt dit soort pensioenpolissen ook wel C-polissen.

  Uw pensioen in de uitkerende fase bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Het pensioeninkomen wat u van de overheid ontvangt. Denkt u hierbij aan:
   1. AOW: dit is het pensioen dat u van de overheid ontvangt. De leeftijd waarop u uw eerste AOW uitkering ontvangt is gewijzigd. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum.
   2. WIA: een WIA uitkering ontvangt u als u langer dan 2 jaar ziek bent en meer dan 35% arbeidsongeschikt.
   3. Anw: Als u komt te overlijden hebben uw nabestaanden mogelijk recht op de Algemene Nabestaandenwet. De sociale Verzekeringsbank betaalt deze uitkering uit.
  2. Het pensioen van het pensioenfonds of uw opgebouwde pensioenkapitaal in uw pensioenpolis.
  3. Aanvullend pensioen. Denkt u hierbij aan lijfrente. Hierbij heeft u destijds de lijfrentepremies of de eenmalige lijfrentekoopsom in een verzekeringspolis ingelegd of via banksparen een geblokkeerde bankrekening geopend.

  Hoe wordt uw pensioen opgebouwd?

  Tijdens de pensioenopbouw zijn er verschillende mogelijkheden om uw pensioen op te bouwen. De belangrijkste mogelijkheden zijn:

  1. Pensioenopbouw waarbij de hoogte van het pensioen bij voorbaat al vast staat. U weet in de meeste gevallen exact wat u op pensioendatum aan pensioen gaat ontvangen. Dit is vaak het geval als u pensioen opbouwt via een grote werkgever of bij een pensioenfonds. Deze pensioenen worden ook wel middelloon- of eindloonregeling genoemd.
  2. Pensioenopbouw waarbij de hoogte van het pensioen niet van te voren is bepaald. Het betreft hier vaak pensioenopbouw via de werkgever die bij een verzekeraar een collectief pensioencontract voor de werknemers heeft gesloten. De premies kunnen worden belegd en met de beschikbare waarde op einddatum kan de polishouder bij een verzekeraar naar keuze een levenslang pensioen inkopen.

  Spelregels direct ingaand pensioen:

  • De looptijd van het pensioen is levenslang
  • De keuze van de uitkeringstermijn is vrij. Per maand, kwartaal of (half) jaar.
  • De uitkering is 100% gegarandeerd
  • Heeft u een partner? Dan zal er een nabestaandenpensioen worden meeverzekerd.
  • De aanbieder waar u de uitkering aankoopt is inhoudingsplichtig en zal de fiscale inhoudingen verzorgen. De lijfrente uitkering die u vervolgens ontvangt op uw bankspaarrekening is netto. De hoogte van uw uitkeringen zijn afhankelijk van een aantal factoren:
   • De hoogte van de rente op het moment van aankoop. Hoe hoger de aangeboden rente hoe hoger de uitkering. Vergelijk hier direct uw lijfrente.
   • Koopt u het levenslange pensioen aan bij een verzekeraar dan stoppen de uitkeringen op het moment waarop alle verzekerden, zoals vermeldt in de polis, zijn overleden. Is de pensioenpolis gesloten op één leven en komt de verzekerde gedurende de uitkerende periode te overlijden, dan stoppen de uitkeringen en komt het resterende saldo in de polis ten goede aan de verzekeraar. Men noemt dit in vakjargon sterftewinst ten behoeve van de verzekeraar.
  • U mag de pensioenuitkering of de pensioenwaarde niet schenken aan een derde.
  • Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan moet u een pensioen aankopen. Uitstel is alleen mogelijk indien u na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog (gedeeltelijk) doorwerkt.
  Tip: Heeft u meerdere pensioenpolissen die in dezelfde periode de einddatum bereiken? U kunt de beschikbare pensioenkapitalen bundelen en met dit beschikbare pensioenkapitaal een uitkeringsscenario doorrekenen.
  Let op: De hoogte van uw uitkeringen zijn mede afhankelijk van de rente op het moment van aankoop van uw pensioen. Hoe hoger de aangeboden rente hoe hoger de uitkering. Vergelijk hier direct uw lijfrente.

  Mogelijkheden beschikbaar pensioenkapitaal in de uitkerende fase:

  Bereikt u binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd en valt er een pensioenbedrag vrij waarmee u mag shoppen? U moet hiermee een pensioenuitkering aankopen bij een pensioenverzekeraar. Bij welke verzekeraar u het pensioen gaat aankopen mag u zelf bepalen. De flexibiliteit van het aan te kopen pensioen is beperkt. De looptijd moet levenslang zijn.

  1. U koopt een levenslang gelijkblijvende gegarandeerde uitkering aan.
  2. U ruilt het nabestaandenpensioen in voor een hogere pensioenuitkering. Uw partner moet het hier formeel wel mee eens zijn.
  3. U koopt een hoog/laag constructie aan. Bij deze pensioenuitkering ontvangt u gedurende een bepaalde periode van bijvoorbeeld 5 of tien jaar een hoge uitkering. Na deze periode ontvangt u levenslang de lagere pensioenuitkering. Een reden om voor deze optie te kiezen kan liggen in het feit dat u gedurende de eerste fase van uw pensioen een hoger inkomen wenst.
  4. In het geval van een pensioenknip wordt u de mogelijkheid geboden om het beschikbare pensioenkapitaal op te splitsen in twee delen:
   1. Een deel dat gedurende de eerste periode van twee jaar in termijnen aan u wordt uitgekeerd.
   2. Het pensioenkapitaal dat resteert na twee jaar wordt gebruikt voor de aankoop van een levenslange pensioenuitkering.

  Biedt de pensioenknip u het beoogde voordeel?

  Veel consumenten verkeren in de veronderstelling dat de rente niet lager zakken en deze binnen een tijdbestek van twee jaar zal stijgen. In dat kader bezien kan de functie van een pensioenknip een oplossing bieden. Echter, er zijn een aantal zaken waar weinig aandacht aan wordt gegeven maar die een belangrijke invloed kunnen hebben op het beoogde effect van een pensioenknip.

  Overzicht van de mogelijke valkuilen:

  • Het behaalde rendement van het uitstelkapitaal is laag. Op dit moment bieden de verzekeraars voor looptijden korter dan 2 jaar 0% rendement. De eigenaar van het pensioenkapitaal mag blij zijn als de koopsom na 2 jaar nog in stand is.
  • Wat gebeurt er in de tussentijd van de uitstelperiode met de hoogte van de levenslange rente bij een verzekeraar? Deze bedraagt op dit moment 0,5%. De verzekeraars passen iedere vijf jaar de sterftetafels aan. De kans is groot dat bij de eerstkomende aanpassing van de sterftetafel de verwachte toegenomen levensverwachting zal zijn verwerkt. In dat geval heeft dat een negatief effect op de hoogte van de pensioenuitkering. Immers, de kans dat de verzekeraar door de toegenomen levensverwachting langer zal moeten uitkeren heeft een drukkend effect op de hoogte van de pensioenuitkering.
  • Voor de meeste verzekeraars is het aanbieden van de pensioenknip niet interessant. De administratieve lasten zijn groot en veel verzekeraars moeten relatief grote investeringen doen voor een tijdelijk product. Immers, de Staatssecretaris heeft bepaald dat de knipconstructie een tijdelijke oplossing moet bieden voor de huidige lage rente en over twee niet meer wordt aangeboden.
  Tip: Bent u op zoek naar de beste offerte voor uw vrijkomende pensioen? Bereken het zelf en vergelijk de resultaten van de verzekeraars.

  Klein pensioen afkopen

  Mag u uw pensioen afkopen? Nee, in principe niet. Een uitzondering is als de hoogte van uw pensioen wordt gekwalificeerd als “klein” pensioen. U heeft een klein pensioen als de pensioenuitkering niet meer dan € 592,51 (cijfers 2024) per jaar bedraagt. Deze regeling geldt per pensioenmaatschappij en wordt jaarlijks geïndexeerd. Het afkopen van een klein pensioen is niet verplicht.

  Pensioen en AOW

  De Algemene Ouderdomswet is een basispensioen. Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond heeft recht op AOW. Tot voor kort ontving iedereen altijd vanaf 65 jaar een AOW uitkering. Dat is aangepast. Vanaf 1 januari 2013 gaat de AOW leeftijd in kleine stapjes omhoog.De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. De hoogte van de AOW uitkering is afhankelijk van uw woonsituatie. Voor een volledige AOW uitkering moet u vijftig jaar voorafgaand aan de AOW uitkering in Nederland hebben gewoond. Voor elk jaar dat u buiten Nederland heeft gewoond krijgt u een korting op de AOW uitkering met 2%. Als u een partner heeft ontvangt u minder AOW.

  Pensioen en overlijden

  Koopt u het levenslange pensioen aan bij een verzekeraar dan stoppen de uitkeringen op het moment waarop alle verzekerden, zoals vermeldt in de polis, zijn overleden. Is de pensioenpolis gesloten op één leven en komt de verzekerde gedurende de uitkerende periode te overlijden, dan stoppen de uitkeringen en komt het resterende saldo in de polis ten goede aan de verzekeraar. Men noemt dit in vakjargon sterftewinst ten behoeve van de verzekeraar.

  Tip: Wilt u het risico dat bij tussentijds overlijden het saldo van uw lijfrenteverzekering aan de verzekeraar vervalt afdekken? Sluit dan de lijfrenteverzekering op twee levens of sluit een contraverzekering af.

  Pensioen en buitenland

  Bent u in het buitenland woonachtig en bereikt u binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd? Bent u in het bezit van een pensioenpolis en mag u met het beschikbare pensioenkapitaal gaan shoppen? Het zal niet meevallen om een aanbieder te vinden waar u uw pensioenuitkering kan aankopen. Voor veel verzekeraars is het niet interessant om u, als niet ingezetene van Nederland, te bedienen. Op de vergelijkingssite 123lijfrente.nl kunt u de pensioenverzekeraars direct met elkaar vergelijken. Als u wilt weten bij welke verzekeraar u uw levenslange pensioen kan aankopen kunt u het beste contact opnemen met de servicedesk. Tel: 085 888 4070.

  Pensioen en de belasting

  In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Hieronder vallen onder andere de periodieke uitkeringen van lijfrente of pensioen. Het tarief voor het belastbaar inkomen is een oplopend tarief met 4 schijven. In de eerste 2 schijven moet u ook premie volksverzekeringen betalen. De verzekeraar of de bank die uw pensioen of lijfrente uitkering verzorgt, is met betrekking tot het innen van de belasting op de pensioen of lijfrente uitkering inhoudingsplichtig. Dit betekent dat zij belasting moet inhouden op uw bruto pensioen of lijfrente uitkering. Deze belasting heet loonheffing. De ingehouden loonbelasting verrekent u in uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Bij het inhouden van de loonheffing op de bruto pensioen of lijfrente uitkering wordt desgewenst rekening gehouden met de loonheffingskorting. In het jaar dat u de AOW leeftijd bereikt betaalt u een aangepast tarief.

  Tip: Zie voor een actueel overzicht van de belastingtarieven de belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1.

  Wat gebeurt er als een verzekeraar failliet gaat?

  Als een verzekeraar failliet dreigt te gaan, probeert de Nederlandsche Bank (DNB) bijvoorbeeld de verzekeringsportefeuille over te laten dragen aan financieel gezonde verzekeringsmaatschappijen. De Nederlandsche Bank (DNB) controleert of financiële ondernemingen hun financiële verplichtingen nakomen. Dit toezicht op verzekeraars verkleint de kans op een faillissement maar sluit risico’s nooit uit. Er bestaat bij verzekeraars geen depositogarantiestelsel. Voor levensverzekeraars heeft de Nederlandsche Bank (DNB) in overleg met het Verbond van Verzekeraars een opvangregeling ontworpen. Deze regeling is erop gericht de verzekeringsportefeuille over te dragen vóórdat een verzekeraar failliet wordt verklaard. Faillissement betekent meestal wel een korting van de rechten van polishouders. Meer informatie hierover leest u op de website van DNB.

  Is beleggen in de pensioen uitkeringsfase ook mogelijk?

  Op dit moment is het nog niet mogelijk om met uw beschikbare pensioenkapitaal ook in de uitkerende te gaan beleggen. Uw pensioenuitkering is 100% gegarandeerd. In verband met de huidige lage rente gaan er wel steeds meer stemmen op om een combinatie van garantie en beleggen mogelijk te maken.


  Vragen? Onze servicedesk staat u graag te woord. Tel: 085 888 4070

  Vragen?

  Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.